Den 28 oktober 2015 offentliggjorde Karo Bio att bolaget förvärvat 90,85 procent av aktierna i MedCore AB genom en riktad emission av 381 634 aktier i Karo Bio. Det erlagda priset motsvarar 0,38 kronor per aktie i MedCore. I samband med detta meddelade Karo Bio att ett kontanter-bjudande motsvarande apporterbjudandet skulle erbjudas resterande aktieägare att förvärva kvarvarande utestående aktier i MedCore för 0,38 kronor per aktie.

Karo Bio lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till övriga aktieägare i MedCore om att förvärva samtliga återstående aktier utgivna av MedCore

Erbjudandet: